Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sdílejte tuto stránku na Facebooku Sledujte naše videa na YouTube ZOO Plzeň na TripAdvisor
Vyberte si jazyk
Česky English Deutsch Française По-ру́сски
Zapnout zvuk

ÚVODNÍ STRANA - O NÁS - SEZNAMTE SE - NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád

Návštěvní řád Zoologické a botanické zahrady města Plzně (ZOO a BZ)

1.Návštěvník je oprávněn vstoupit do ZOO a BZ pouze k tomu určeným vstupem a rovněž ji stejným způsobem opustit. Po celou dobu návštěvy musí mít u sebe platnou vstupenku (či jiný doklad opravňující návštěvníka ke vstupu – např. permanentní vstupenku), jíž se návštěvník prokáže při kontrole. Její ztráta znamená možnost vypovězení návštěvníka z areálu ZOO a BZ.
2.Dítěti ve věku do 15 let včetně je umožněn vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodič, pedagogický dozor). Tato osoba je plně odpovědná za dodržování bezpečnostních pravidel, vyznačených zákazů a návštěvního řádu dítětem (včetně bezpečného užívání zábavných zařízení). Dětem ve věku 12-15 let je umožněn vstup bez doprovodu osoby starší 18 let pouze na vlastní odpovědnost jejich zákonného zástupce. Za tyto děti a mladistvé Zoo Plzeň nepřebírá zodpovědnost.
3.Návštěvníci ZOO a BZ (včetně rodinných příslušníků zaměstnanců ZOO a BZ) se mohou volně pohybovat pouze po vyznačených a upravených cestách. Vstup do ostatních prostorů mimo vyznačené komunikace je zakázán.
4.Do ZOO a BZ se nesmí vstupovat s nafukovacími balónky, jakýmikoliv zbraněmi, se psy a jinými zvířaty. V areálu je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce a bicyklu nebo zvířatech (přeprava po areálu ZOO a BZ na nemotorovém jednostopém vozidle a zvířatech je umožněna pouze pracovníkům ZOO a BZ a bezpečnostní agentury). Vstup na pojízdných odrážedlech (odstrkovadlech) a malých koloběžkách je povolen dětem do věku 5let.
5.Vjezd všech motorových a nemotorových vozidel návštěvníků do ZOO a BZ je zakázán (včetně dětských bicyklů).
6.Do ZOO a BZ nebude povolen vstup osobám vykazujícím zjevné známky opilosti, nebo požití omamných a psychotropních látek. Takové osoby mohou být ze ZOO a BZ vykázány bez náhrady okamžitě.
7.Na území ZOO a BZ je přísně zakázáno rušit volně žijící ptactvo a zvěř, dotýkat se zvířat (mimo speciálních expozic k tomu přizpůsobených) a sbírat vejce. Je zakázáno znečišťovat areál ZOO a BZ, trhat květiny, poškozovat porosty a sbírat lesní plody.
8.Obzvláště přísně je zakázáno:
- Krmení zvířat (s výjimkou granulí z krmných automatů určených pro vybrané skupiny zvířat), jejich rušení a dráždění.
- Používání zábavné pyrotechniky a jiných prostředků vyvolávajících hluk nebo jinak nebezpečných pro ostatní osoby nebo zvířata.
- Přelézání ohrad a elektrických ohradníků, zábradlí či jiných bariér a vstup do bezprostřední blízkosti zvířat mimo speciálních expozic k tomu přizpůsobených (hladicí koutek, ostrov lemurů),
- Házení jakýchkoliv předmětů do voliér, klecí a výběhů, zvláště pak na zvířata,
- Předávání jakýchkoliv předmětů zvířatům do voliér, klecí a výběhů.
9.Veškeré informace se podávají na hlavní pokladně nebo na vrátnici ve správní budově. Zde se také hlásí všechny mimořádné události. Všichni návštěvníci s platnou vstupenkou jsou pojištěni proti úrazu, pokud si zranění nepřivodí porušením návštěvního řádu, opilostí, nebo požitím omamných a psychotropních látek. Při vzniku každého úrazu je návštěvník povinen tuto skutečnost hlásit na vrátnici (hlavní vstup do správní budovy ZOO a BZ) a vyčkat dalšího postupu (zejména přivolání rychlé lékařské pomoci, sepsání záznamu o úrazu).
10.Porušením tohoto návštěvního řádu, zákazů a pokynů (i ústních zaměstnanci ZOO a BZ a pracovníků bezpečnostní agentury) ztrácí návštěvník právo dalšího pobytu v ZOO a BZ.
11. Každý návštěvník je před vstupem do ZOO a BZ povinen se s návštěvním řádem seznámit a respektovat jej po celou dobu pobytu v ZOO a BZ.


Ředitel Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Rys

DESIGN ALEXANDR VACEK

EAZA Oficiální informační server města Plzně Unie českých a slovenských zoologických zahrad Unie botanických zahrad České republiky BGCI